Köpvillkor för www.butiksartiklar.se (Butikkartikler AS org. nr. NO996296741MVA)

 

 1. Inledning

Dessa villkor för Försäljning och Leverans gäller mellan Köpare och Butikkartikler AS (hädanefter kallad Säljaren), som en del av avtalet mellan parterna. Köparen förbinder sig att bekanta sig med dessa Försäljnings- och leveransvillkor.

 1. Dokument

Parterna kan skriftligt avtala om avvikelser från de allmänna Försäljnings- och leveransvillkoren, i ett eller flera av de kontraktsdokument som listas i punkt a) – d).

Vid eventuell motstridighet mellan dessa dokument gäller följande rangordning:

 1.       Orderbekräftelse från Säljare.
 2.       De generella Försäljnings- och leveransvillkoren.
 3.        Köparens skriftliga elektroniska beställning (via e-post eller direktbeställning via nätbutik)
 4.       Säljarens skriftliga offert.
 1. Beställning – orderbekräftelse

Alla beställningar ska vara skriftliga (via e-post eller direktbeställning via nätbutik) och bekräftas via e-post från Säljaren. Om inte alla specifikationer och detaljer är avklarade vid offert-/beställningstidpunkten, eller om dessa ändras, måste det räknas med ändrad leveranstid. Om leveranstid uppges i förhållande till tidpunkten för beställning, räknas leveranstid från den tidpunkt när alla specifikationer och detaljer är avklarade. Köparen förbinder sig att gå igenom orderbekräftelsen, och eventuellt reklamera inom nästa arbetsdag efter att denna har mottagits.

VIKTIGT! Vi förutsätter att vi har fått korrekta upplysningar gällande vilken firma som beställer och betalar varorna. Inga ändringar accepteras efter att varorna skickats. Om varorna som beställs skall leasas eller på annat sätt betalas av 3. part MÅSTE detta avtalas innan ordern skickas. Om detta inte är avtalat i rätt tid är det beställaren, vanligtvis firman som beställningen kommer från, som står som ansvarig för betalning av fakturan.

 1. Priser

Varan ska levereras i förhållande till det pris som framgår av orderbekräftelsen.

Priser i nätbutik och fullsortiment kan ändras utan förvarning, och gäller från och med det ögonblick då nytt pris presenteras.

Priser i nätbutik uppges i SEK utan moms, då näringsidkare är vår huvudsakliga målgrupp. Moms (25 % för tillfället) läggs till automatiskt i varukorgen, vid betalning och på orderbekräftelse

Vid beställningar under 1.000 SEK netto exklusive moms och frakt tillkommer en expeditionsavgift på för närvarande 200 kr.

Priser i offerter gäller i 30 dagar om inget annat avtalats eller meddelats.

 1. Leverans

Varorna ska levereras på den plats som framgår av orderbekräftelsen. Om inget annat avtalats levereras varorna EX WORKS i enlighet med INCOTERMS 2020. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Incoterm)

Säljaren ansvarar inte för hinder som uppstår utanför hans kontroll, och händelser som han inte rimligtvis kunnat väntas ta i beaktning vid tidpunkten för avtal, och inte kunnat undgå eller övervinna konsekvenserna därav. Detta kan till exempel gälla oförutsedda förseningar från underleverantörer, skada på transportfordon eller force majeure.

Ej avhämtat gods kan belastas med lagerhyra om inte mottagaren har varit tillgänglig för leverans. Avgift belastas netto i förhållande till utkörarens insats.

 1. Retur av köpta varor

Retur av beställda varor ska bara ske efter skriftligt avtal, och alla fraktkostnader fram och tillbaka täcks av kunden. Varan som returneras måste vara oanvänd och i originalförpackning. Beställningsvaror tas inte i retur. Kunden belastas med 40 % av varornas värde i returavgift (handling fee) om inte annat skriftligt avtalats.

 1. Ändringar

Köparen har ingen obetingad rätt att få ändrad leveranstid, ändra eller avbeställa hela eller delar av leveransen.

Alla önskemål om ändringar ska framföras skriftligt i rimlig tid före avtalad leverans. Vid ändringsförfrågningar ska Köparen ge tillräcklig information om den ändring/de ändringar som önskas. Säljaren har rätt att kräva ökat vederlag vid ändringar, här under en ökning av enhetspriser. Detta gäller även vid förseningar till följd av fel eller förhållanden som Köparen ansvarar för. Om varan producerats och/eller färdigställts för leverans på Säljarens lager, kommer Köparen att kunna debiteras lagerhyra och övriga avgifter som tillkommer på grund av försenad leverans. Om Säljaren på grund av Köparens brister måste betala försenings-/avbeställningsersättning till sin underleverantör, ansvarar Köparen för detta. Säljaren ska så snart som möjligt efter att ha mottagit en ändringsförfrågan, informera om huruvida ändringen kan utföras, och vad det medför beträffande ändringar i pris, leveranstid och andra förhållanden. Om Köparen önskar genomföra ändringen, ska Säljaren bekräfta ändringen skriftligt.

 1. Undersökningsplikt vid leverans

Köparen är skyldig att undersöka varan när den levereras. Undersökningen ska omfatta levererad kvantitet och kvalitet, här under eventuella synliga skador. I den grad det är möjligt, ska fel dokumenteras. Alla synliga skador på emballage ska dokumenteras med hjälp av bild tagen med mobiltelefon eller liknande för att kunna åberopa ersättning för dolda skador som uppenbart orsakats under godshantering. Eventuella anmärkningar ska göras på fraktdokumentet. Vid större leveranser och alla leveranser som omfattar montering, kan Säljaren kräva att Köparen kvitterar att varan är i förhållande till avtalet, eventuellt att det genomförs besiktning. Säljaren ansvarar inte för skador eller fel som eventuellt uppstår som följd av transport efter att varan levererats ut från lager.

 1. Fel

Det föreligger ett fel med varan, om den inte är av den kvalitet som Köparen har krav på enligt avtal.

Köparen förlorar sin rätt att göra felet gällande om han inte reklamerar den skriftligt inom rimlig tid, och senast inom 8 arbetsdagar, efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Om Köparen inte har reklamerat inom 12 månader efter leverans, kommer han oavsett inte att kunna göra felet gällande senare.

Reklamationen ska framställas skriftligt via e-post. Köparen är skyldig att bistå Säljaren i reklamationshanteringen.

Vid fel är Säljaren skyldig, efter Säljarens val, att rätta till felet kostnadsfritt eller leverera ny vara till det ursprungliga leveransstället. Köparen kan bara häva köpet och/eller kräva ersättning som följd av felet, om Säljaren har visat grov oaktsamhet (skuld) eller liknande. I annat fall är ersättningen begränsad till kostnaden vid att leverera ny vara.

Köparen har inte under några omständigheter rätt till ersättning för förlorad förtjänst, extra monteringskostnader, (direkta eller indirekta) driftsavbrott, förlust till följd av skada på annat än själva varan eller som har nära och direkt sammanhang med dess förutsatta bruk, eller några former av konsekvensförluster, följdskador eller indirekta förluster.

Om Säljaren genomför undersökningar av förhållanden och det visar sig att det inte rör sig om ett fel, kommer Köparen att faktureras enligt Säljarens prislista och enligt den tid som gått åt.

Köparen är ansvarig för korrekt hantering och montering baserat på föreliggande riktlinjer och dokumentation och/eller kvalificerad bedömning av lösning.

 1. Försenad leverans

Om Säljaren inser att leverans inte kan ske enligt avtalad tid, ska Köparen genast underrättas. Säljaren ska dessutom försöka ange nytt leveransdatum. Köparen förlorar sin rätt att komma med gällande krav efter en försening om han inte skriftligt reklamerar inom rimlig tid, och senast inom 8 arbetsdagar, efter att försening meddelats. Köparen kan vid försening häva köpet om hans syfte med köpet blir väsentligt misslyckat, och förseningen kan vara mer än 60 arbetsdagar.

Köparen kan bara kräva ersättning som följd av försening, om Leverantören har visat grov oaktsamhet (skuld) eller liknande. Köparen har inte under några omständigheter rätt till ersättning för förlorad förtjänst, driftsavbrott, förlust till följd av skada på annat än själva varan eller som har nära och direkt sammanhang med dess tilltänkta bruk, eller några former av konsekvensförlust, följdskador eller indirekta förluster. Ersättningsbeloppet kan oavsett inte överstiga det avtalade vederlaget för den/de varor som är försenade, exklusive moms.

 1. Betalning, äganderätt m.m.

Om inte annat avtalats faktureras kostnaden vid leverans. Normalt avtalar man 14 dagar netto, stat/kommun och andra offentliga verksamheter får beviljat 30 dagars kredit.

Faktura sänds bara ut via e-post om inget annat avtalats. Vid utskick av faktura i pappersform tillkommer en faktureringsavgift på 40 kr. exkl. moms.

Alla nya kunder genomgår en kreditkontroll och vi förbehåller oss rätten att be om förskottsbetalning på hela, eller på delar av, beloppet om kredit ej kan beviljas.

Efter förfallodatum tillkommer ränta i förhållande till den skuldränta som gäller vid tidpunkten på beloppet som förfallit. Vid försenad eller utebliven betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 60 SEK) 

Säljaren har äganderätt i varan till dess att hela köpesumman inklusive räntor och omkostnader, samt eventuell lagerhyra hos Säljare eller Transportör, är fullbetald. Om det går mer än 1 månad från avtalad leveranstidpunkt, utan att leverans har skett på grund av förhållanden som Köparen ansvarar för, har Säljaren rätt att sälja varan och kräva ersättning för sin förlust och sina utlägg.

 1. Nätbutik

Butikkartikler AS försöker att ge så korrekt information som möjligt om våra produkter. Vi reserverar oss för att skrivfel kan förekomma, något som kan innebära att vi inte kan leverera i förhållande till information som tillhandahållits i nätbutiken.

 1. Konfidentialitet, personskydd, referenser

All konfidentiell information som parterna blir bekanta med i samband med genomförande av uppdraget ska behandlas konfidentiellt och inte tillgängliggöras för utomstående utan skriftligt samtycke från den andra parten. Säljaren kommer att registrera, lagra och behandla de upplysningar Köparen ger för att uppfylla sina förpliktelser.

Såvida Köparen inte reserverar sig, kommer Säljaren också att kunna använda informationen för att skicka ut information om produkter och tjänster, samt undersökningar. Säljaren har rätt att uppge Köparen och gällande köp som referens.

 1. Lagval – tvister – tingsrätt

Avtalet regleras i enlighet med gällande norsk lag. Om det uppstår tvister i förbindelse med detta avtal skall det göras försök på att lösa tvisten genom förhandling. I tillfälle förhandlingarna inte för fram till lösning inom rimlig tid skall tvister som uppstår i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom norsk domstol med Fredrikstad Forliksråd och Fredrikstad Tingrett som första instanser.